Мета навчальної дисципліни «Логіка»:

 формування логічної культури мислення на підставі репрезентації узагальненого теоретичного та методичного потенціалу традиційної логіки як науки.

Завдання:
• репрезентувати сучасні уявлення про предмет, мету і завдання традиційної логіки як науки і навчальної дисципліни;
• познайомити з формами мислення (поняття, судження, умовивід) та навчити логічним операціям з розсудковими формами;

• пояснити специфіку основних формально-логічних законів, виявити їх логіко-гносеологічну та методологічну функції у процесі структурування формально-логічних елементів дискурсу;
• окреслити логічний аспект аргументації, описати її форми і способи.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:
Знати:
• характер взаємозв’язку мови і логіки у контексті співвіднесення мислення і мови;
• основні закони традиційної логіки та їх роль у процесі побудови міркувань та методологічну функцію у процесі здобуття вивідного знання;
• основні форми розсудкового мислення та їх роль у системі логічних знань;
• логічні операції з простими і складними розсудковими формами, а також методи і прийоми логічного аналізу цих форм;
• логічні дії, що складають логічну основу теорії аргументації, та засоби їх репрезентації.

Вміти:
• виявляти структуру форм мислення у контексті мови та формалізувати її засобами традиційної логіки;
• міркувати згідно із законами традиційної логіки;
• виокремлювати базові поняття в тексті, з’ясовувати їх структуру, встановлювати логічні відношення між ними за змістом і обсягом;
• здійснювати поділ обсягу поняття за відповідними правилами, класифікувати поняття, визначати поняття за відповідними правилами;
 
• знаходити помилки в поділах, класифікаціях, визначеннях, критикувати їх на підставі знання правил і не припускатися їх у своїх міркуваннях;
• робити раціонально обґрунтовані висновки з наявної інформації за правилами і законами традиційної логіки;
•  будувати логічно коректну аргументацію, переконливо критикувати аргументацію опонентів, уникати логічних помилок в аргументації і критиці;
• розпізнавати логічні прийоми маніпулювання свідомістю і протистояти їм.